Taxatierapport vervuild vastgoed

Wij helpen u graag. Stuur ons even een berichtje.

Taxatierapport vervuild vastgoed

Wat zijn de gevolgen van verontreinigde grond voor de waarde van vastgoed? Die vraag kan plotseling actueel zijn bij het bouwen of verkopen van vastgoed. Op zo'n moment moet immers de waarde van het vervuilde vastgoed worden vastgesteld.

Bij een waardebepaling van vervuild vastgoed wordt uitgegaan van de fictie schone grond. Ofwel: de waarde van de grond wanneer die niet vervuild zou zijn. Vervolgens wordt de waarde gecorrigeerd voor de gevolgen van de vervuiling en vindt een waardecorrectie van het (vervuilde) vastgoed plaats.

De gecertificeerde taxateur van Hoving Taxaties is gespecialiseerd in vervuild vastgoed. Zij taxeren vervuild vastgoed in opdracht van eigenaren, overheid, kandidaat-kopers, advocaten of andere belanghebbenden: buren, omwonenden.

Vervuild vastgoed of verontreinigde grond zorgt vaak voor grote onzekerheid. Wat zijn de consequenties en wie draait er op voor de financiële gevolgen van de beperkingen (afvoeren van verontreinigde grond, aanvragen van vergunningen) en het stigma dat vervuild vastgoed opgeplakt krijgt .

Een onzekere factor is ook de bodemverontreiniging zelf: is het er, hoe groot is de verontreiniging, in welke vorm is de bodem verontreinigd en wat is precies de aard van de vervuiling? Het onderzoek naar de bodemverontreiniging zelf is geen taak voor de taxateur. De waardebepaling uiteraard wel.

Als Hoving Taxaties taxeren we geregeld vervuild vastgoed. Dat doen we in opdracht van vastgoedeigenaren, potentiële kopers, gemeenten en derden. We taxeren het vervuilde vastgoed voor verschillende doeleinden. Daarbij hanteren we meestal het waardegrip marktwaarde. Ook krijgen we regelmatig opdracht om een waardeoordeel te geven als vervuild vastgoed voorwerp is van een (mogelijk) juridisch conflict. In zo’n geval is het vaak de advocaat van de belanghebbende(n) die ons inschakelt.

Bij taxaties voor vervuild vastgoed maakt Hoving Taxaties gebruik van de meest geschikte waarderingsmethoden. Welke dat is, kan van geval tot geval verschillen. Het hangt af van het daadwerkelijke gebruik van het vervuilde vastgoed of het optimale gebruik van het vervuilde vastgoed. Soms ook schrijft de wet een bepaalde taxatiemethode voor.

Alvorens onze taxateurs een waardeoordeel geven, verzamelen zij de nodige informatie. Wat zijn de vastgestelde risico's van het vervuilde vastgoed? Welke kosten zijn er gemoeid met een eventuele sanering van verontreinigde grond? Hoe is de aansprakelijkheid geregeld? Op basis van die informatie en met gebruik van de juiste waarderingsmethoden geeft de taxateur van Hoving Taxaties een waardeoordeel over het vervuilde vastgoedobject.

Wilt u een offerte voor het taxeren van vervuild vastgoed? Neem contact met ons op.

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)