Taxatierapport onteigeningen Afdeling Grondexploitatie Wro

Wij helpen u graag. Stuur ons even een berichtje.

Onteigeningen Afdeling Grondexploitatie Wro (Wet ruimtelijke ordening).

De overheid legt in een bestemmingsplan of omgevingsplan vast dat op de locatie gebouwd mag gaan worden, bijvoorbeeld voor de aanleg van een woonwijk, bedrijventerrein of infrastructureel project. Natuurlijk moet daarvoor de grond en in veel gevallen ook onroerend goed beschikbaar komen.

De overheid kan op twee manieren de beschikking krijgen over de grond: via verwerving (koop) of onteigening. Dat laatste gebeurt als de overheid en de grondeigenaar na voorafgaand onderling overleg niet tot overeenstemming komen. Wanneer het langs zogenoemde minnelijke weg niet lukt, kan de overheid een onteigeningsprocedure starten. Deze onteigeningsprocedure omvat een administratieve procedure, waarbij de grond die onteigent moet worden wordt aangewezen, en een gerechtelijke procedure. De stelt dan de hoogte van de schadeloosstelling vast. De overheid moet de particuliere eigenaar tenslotte schadeloos stellen voor het verlies in inkomen of het achteruit gaan in vermogenspositie.

Hoewel de overheid de verkoper eventueel andere grond of onroerend goed kan aanbieden, vindt schadeloosstelling vrijwel altijd plaats in de vorm van een financiële vergoeding. De vraag is natuurlijk hoe hoog die schadeloosstelling moet zijn.

De taxateur van Hoving Taxaties kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Als onteigeningsdeskundingen en gecertificeerd taxateurs kunnen zij officieel de waarde van de grond en de opstallen bepalen. Vanzelfsprekend beheersen zij de vereiste taxatiemethodieken en beschikken zij over kennis van de Onteigeningswet en de bijbehorende jurisprudentie.

Op basis van een taxatierapport geven zij opdrachtgevers een volledig inzicht in de verschillende schadecomponenten bij het onteigenen van een eigenaar van grond en/of onroerend goed.

Welke schadecomponenten moet de overheid aan een particuliere eigenaar van grond en opstallen vergoeden?

-  De vermogensschade: wat is de onroerende zaak waard?

-  De inkomensschade: welke gevolgen heeft het eigendomsverlies voor het inkomen?

-  De overige schade: hoe hoog zijn de verhuiskosten, stagnatiekosten, financieringskosten als gevolg van de onteigening?

De kosten voor de deskundigen, waaronder die voor de taxateur, zijn in beginsel onderdeel van de schade en komen dus ook voor vergoeding in aanmerking.

Onderdeel van de werkzaamheden bij een onteigening van grond en gebouwen is een uitgebreide opname van het object van onteigening. Het resultaat is een rapportage met een voorstel goed voor schadeloosstelling van de onteigende partij. Ook daarvoor kunnen de gecertificeerde taxateurs van VosHoving zorgen.

Vooral de onteigening van bouwgrond is soms een langdurige kwestie. Als overheid onteigen je een grondeigenaar niet van vandaag op morgen. Het vergt ook van de taxateur een lange adem. Het houdt in dat het onteigeningsrapport regelmatig moet worden geactualiseerd.

Wilt u een offerte voor een taxatie door een onteigeningsdeskundige om de hoogte van een schadeloosstelling bij een onteigening te bepalen? Neem contact  met ons op.

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)