Referenties

Taxaties

Woningcorporaties Nijestee, Lefier en Steelande Wonen
Portefeuilletaxaties 

Erfpachtgronden Ameland 
Taxatie voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

News Café Waagplein Groningen
Taxatierapport nadere huurprijsvaststelling ex art. 7:303 BW voor Rechtbank Groningen

Horecataxaties
Heineken
RVOB
Eigenaar-gebruikers
Beleggers

Taxaties utiliteitsgebouwen (scholen)
Gemeente Groningen

Portefeuilletaxaties
Diverse banken
Particuliere beleggers 
Institutionele beleggers
Beleggingsfondsen

Deskundigenrapportages ex art. 7:303 BW
Rechtbanken

Schadeloosstellingstaxaties
Gemeenten
Eigenaren

Taxaties voor Bijzonder Beheer / Insolventies
Rabobank
ABN Amro 
ING
Deutsche Bank
Curatoren

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving Taxaties Groningen

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)