Taxatierapport exploitatiegebonden vastgoed

Wij helpen u graag. Stuur ons even een berichtje.

Soms is de aanwending van een vastgoedobject niet los te koppelen van ‘de stenen’. Het kan dan uitsluitend of vrijwel uitsluitend voor een bepaalde bedrijfsuitoefening of –activiteit worden gebruikt. We spreken dan van exploitatiegebonden vastgoed.

Voorbeelden van exploitatiegebonden vastgoed zijn hotels, voetbalstadions, vakantieparken, verzorgingstehuizen, theaters, jachthavens, vliegvelden, campings, maneges, attractieparken, en sportaccommodaties.

Opvallend is dat veel exploitatiegebonden vastgoed behoort tot de leisuresector, met als deelsectoren horeca, sport, verblijfsaccommodaties, cultuur, wellness en entertainment.

Het waarderen van exploitatiegebonden vastgoed is zeer specialistisch werk. Je combineert zogezegd stenen en cijfers met elkaar. De waarde kan namelijk niet alleen gevonden worden in het vastgoed (de stenen), maar ook in de exploitatiemogelijkheden.

Het taxeren van exploitatiegebonden vastgoed op basis van de gebruikelijke waarderingsmethodieken voor zakelijk vastgoed waarbij je het bruto aanvangsrendement (BAR) berekent, is niet toereikend. De BAR-methode kent slechts een beperkte aantal variabelen.

Vandaar dat Hoving Taxaties ook begrippen als bedrijfswaarde, goodwill en going concern in onze waardering van exploitatiegebonden vastgoed meeneemt. Als gezegd: je kunt bij dit type vastgoed de totale ondernemingswaarde niet los zien van het object.

Wanneer is een taxatierapport voor exploitatiegebonden vastgoed nuttig of zelfs onmisbaar? Bij financieringsaanvragen, aankoop, verkoop, overdracht, bedrijfsuitbreiding, fusie of wanneer je voor belangrijke investeringsbeslissingen staat.

Voor een waarderingsopdracht verzamelen we vooraf zoveel mogelijk informatie van het exploitatiegebonden vastgoed. Denk daarbij aan de jaarcijfers van de afgelopen jaren en de prognoses voor de komende jaren. Daarnaast nemen we het object op. Ook de informatie die dat oplevert gebruiken we voor het taxatierapport. Verder onderzoeken we in hoeverre een optimale exploitatie haalbaar is. Daarvoor gebruiken verschillende benchmarks.

Natuurlijk is het voorwerp van de waardering eerst en vooral een vastgoedobject, waarbij de locatie, de vierkante meters en de kwaliteit een rol spelen. Die kwaliteit is technisch van aard (functioneel en fysiek) , maar ook juridisch (brouwerijcontracten, vergunningen, huur- en verhuurovereenkomsten) en vooral markttechnisch. Bij dat laatste gaat het om de vraag: wat is de beste alternatieve aanwendbaarheid van het object?

Wilt u een offerte voor een taxatie van exploitatiegebonden vastgoed? Neem dan contact  met ons op.

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)